Uddannelse:

 • Cand. psych., aut.

 • Ph.d. i Psykotraumatologi

 • Kognitiv Efteruddannelse (2-årig)

 • Specialist i Psykoterapi

 • Specialist i Psykopatologi

 • Supervisor i Psykoterapi

CV:

- Personlige data:

Nationalitet:                                            Dansk

Født:                                                        November 19, 1969

Alder:                                                       46 år

Ansættelsessted:                                       Praksis for Kognitiv Terapi, Aarhus                                                              

E-mail:                                                      This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Telefon:                                                     50 50 86 88

 

Tidligere ansættelser og arbejdsindhold:

- De Psykiatriske Specialklinikker, Klinik for Angstlidelser, Århus Universitetshospital, Risskov (2008 -2014)

Patientgruppe: Ambulante patienter med angstlidelser og PTSD samt alle former for co-morbiditet: depression, personlighedsforstyrrelser, misbrug, udviklingsforstyrrelser, etc. Der arbejdes selvstændigt med udredning af patienter og behandling både individuelt og i gruppe.

Arbejdets faglige indhold:

  Udarbejdelse af anamnese, symptombeskrivelse mm.

  Psykologisk undersøgelse - brug af ratingscales og tests

  Diagnostik

  Udarbejdelse af behandlingsplaner - herunder vurdere relevansen af ordination og ændringer af medicinsk behandling

  Psykologisk behandling - individuel og gruppebehandling

  Psykoedukation af patienter og pårørende

  Praktikvejledning

  Undervisning

  Supervision af psykologer i klinisk voksenpsykiatri

  Supervision af psykolog-praktikanter

 

- Privat praksis (sideløbende) (2008-2016)

Patientgruppe: Henviste patienter fra sygeforsikring (Prescriba, Worklife, etc.) med stress, depression og angst. Fra 2014 henviste patienter via den offentlige sygesikring.

Arbejdets faglige indhold:

  Psykoedukation og psykologisk behandling

- Aleris - Danske privathospitaler (sideløbende) (2008-2016)/Brückner Praksis 2012-2014

Patientgruppe: Henviste klienter til psykologisk undersøgelse med alle former for psykiatrisk psykopatologi  og andre funktionsnedsættende lidelser.

Arbejdets faglige indhold:

Udarbejdelse af anamnese, symptombeskrivelse, mm.

Psykologisk undersøgelse - brug af diverse ratingscales og tests

Diagnostik

Udarbejdelse af behandlingsplaner - herunder vurdere relevansen af ordination og ændringer af medicinsk behandling

Psykoedukation af patienter

Rapportskrivning (udarbejdelse af erklæring for hver klient)

- Gimle Daghøjskole (sideløbende) (2007-2009)

Patientgruppe: Sygemeldte borgere grundet stress og/eller depression.

Arbejdets faglige indhold:

  Psykoedukation og undervisning af borgere i emnerne: depression, angst og stress

  Psykologisk behandling

  Supervision af psykologer 

- Post Doc, Aarhus Universitet (2007-2008)

Udfærdigelse af videnskabelige artikler på Psykotraumatologisk Forskningsenhed.

 

- Krisepsykologisk Enhed, Psykiatrisk Center, Rigshospitalet (2001-2008)

Patientgruppe: Patienter og pårørende til patienter indlagt på hovedparten af Rigshospitalets somatiske afdelinger  (abdominalcentret, hjertecentret, hoved-ortocentret og neurocentret) samt ambulante patienter tilknyttet offentlige eller private arbejdspladser i hovedstads-området med akutte arbejdsrelaterede belastninger eller stress. Derudover afdelingspersonale (læger, sygeplejersker, portører, etc.)

Arbejdets faglige indhold:

  Akut krisehjælp til indlagte patienter med akut opstået sygdom

  Akut krisehjælp til ambulante klienter (offentlige og private arbejdspladser)

  PTSD-behandling

  Behandling af angst, depression og stressrelaterede problematikker

  Psykologisk behandling - individuel og gruppebehandling

  Debriefing og psykologisk behandling af patienter, pårørende og sundhedspersonale

  Supervision af somatisk personale på Rigshospitalet

  Rådgivning af parørerende til somatisk syge

  Psykoedukation af patienter og pårørende

  Undervisning af sundhedspersonale

Supervisionserfaring:

  Traumecentret, Rigshospitalet

  Psykologgruppe, FO, Århus

  Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning

  Klinik for Angstlidelser og personlighedsforstyrrelser, Silkeborg

  Klinik for OCD & Angstlidelser, Herning

  Kognitiv Efteruddannelse, Aarhus

  Militærpsykologisk Enhed, Forsvaret         

  Aarhus Universitetshospital, Risskov

  Regionspsykiatrien Horsens

  Regionspsykiatrien Viborg

  Puls Bo, Silkeborg

 

Supplerende kurser - efter bacheloreksamen i Psykologi:

  Uddannelsesprogram i Krisepsykologi:

Tilvalg 1: Krisepsykologi. 30 timer

Tilvalg 2: Akutpsykologi integreret med interventionsmetode 30 timer (føkandidateksamen)

 

      - efter kandidateksamen i Psykologi

  Datadokumentation,  1. del (Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet) 10, 5 timer

  Grundlæggende terapeutiske færdigheder, 18 timer

  Eksperimentel forskningsmetode 18 timer

  Statistik for psykologer 35 timer

  Epidemiologisk design (Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet) 17 timer

  Kvalitative forskningsmetoder 30 timer

  Spørgeskemaundersøgelser (Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet) 30 timer

  Forskerkursus i Psykologisk videnskabsteori 35 timer

  Temadage om stress 12 timer

  Anvendt psykotraumatologi 13 timer

  Psykologisk Debriefing 12 timer

  Præhospitalt Kursus 12 timer

  Intensiv korttids dynamisk psykoterapi 12 timer

  Kursus om livskraft  (kognitiv terapi) 12 time

  Seminar om akut behandling af offer for voldtægt 7 timer

  Seminar om intensiv korttids dynamisk psykoterapi 12 timer

  Psykopatologi 35 timer

  Assesment 24 timer

  Lovgivning og Etik 12 timer

  Gruppebehandling i psykiatri 1 timer

  Personlighed - neurobiologiske forhold 6 timer

  Sorg og krise hos voksne 12 timer

  WAIS-III 6 timer

  Spørgeskemaundersøgelser 30 timer

  Kvalitative Forskningsmetoder 35 timer

  Kognitiv behandling af angst og depression 24 timer

  Psykiatrilov 12 timer

  Epidemiologisk Design 17 timer

  Psykiatriens organisering, ledelse administration, kvalitetssikring og ledelse 12 timer

  Datadokumentation, 1. del 10,5 timer

  Statistik for psykologer 35 timer

  Psykologisk videnskabsteori 35 timer

  Introduktion til Eksperimentiel Forskningsmetode 21 timer

  Psykofarmakologi 12 timer

  Personlighed - neurobiologiske forhold 6 timer

  Personlighedsforstyrrelser og Personlighedsteori 18 timer

  2-årig Kognitiv efteruddannelse 162 timer

  Valg af interventionsformer 12 timer

  Demensudredning 12 timer

  Imagery Rescripting 3 timer

  Differentialdiagnostik 24 timer

  Challenger. Kvalificerende kursus for ledertalenter i region Midtjylland 40 timer

  Evidensbaseret klinisk supervision 12 timer

  Ledelse og organisation 12 timer

  Uddannelse i kognitiv supervision 36 timer

  ACT-kursus 21 timer

  Supervision af supervision 30 timer

  CFT (Compassion Focused Therapy) 21 timer

  MBSR (Mindfulness-baseret stress reduktion), 60 timer

        

Forskningserfaring:

1995-1996:    Forskningsassistent, Psykologisk Institut, Århus Universitet.

1996-1997:    Udførelse af forskningsprojekt med 686 respondenter som del af kandidatafhandling.

1998-2001:     Udførelse af to forskningsprojekter, et i Danmark og et i Guatemala som udgangspunkt for  Ph. D. afhandling i Psykotraumatologi.

2007-2008:     Post Doc, Aarhus Universitet. Udfærdigelse af videnskabelige artikler på Psykotraumatologisk Forskningsenhed.

 

Publikationer:

 • JIND, L. (1996): Samliv efter spædbarnsdød. Landsforeningen spædbarnsdød, Stjernen, Nr. 5, 5 årg., pp. 7-11.

 • JIND, L. (1996): Hvilke forskelle og ligheder er der mellem mødres og fædres sorg efter spædbarnsdød? Landsforeningen spædbarnsdød, Stjernen, Nr.6, 5 årg., pp. 13-15.

 • JIND, L. (1997): forældres tanker og kontrolfølelser i forbindelse med spædbarnsdød: Har de indflydelse på belastningsgraden? Landsforeningen spædbarnsdød, Stjernen, Nr. 6, 6 årg., pp. 6-11.

 • JIND, L. (1998): Medlemmernes kontakt til og oplevelse af Landsforeningen Spædbarnsdød. Landsforeningen spædbarnsdød, Stjernen, Nr. 1, 7 årg., pp. 11-18.

 • JIND, L. (1998): Hvilke forhold gør medlemmerne af Landsforeningen os opmærksomme på i forbindelse med undersøgelsen. Landsforeningen spædbarnsdød, Stjernen, Nr. 2, 7 årg., pp. 5-12.

 • JIND, L. (1998): Traume, kontroltab og meningssøgning – en teoretisk og empirisk belysning. Psykologisk Skriftserie, Vol. 23, No. 1, Aarhus Universitet.

 • JIND, L. & ELKLIT, A. (1998): Cognitive Processing of Emotional Loss. Paper presented at the Fourth Congress of the International Society for Cultural Research and Activity Theory (ISCRAT 1998), June 7-11, University of Aarhus, Denmark.

 • ELKLIT, A. & JIND, L. (1999): Forældrereaktioner efter spædbarnsdød. Tidsskriftet Psykologisk Pædagogisk Rådgivning (blå serie), 150 sider.

 • JIND, L. (1999): Hvordan reagerer børn på naturkatastrofer? Forskningsnyt fra psykologien, August, 8(4), pp. 11-13.

 • JIND, L. (2000): Kan oplevelsen af traumatiske begivenheder resultere i kognitive skemaændringer – en kritisk gennemgang af empirien. Nordisk Psykologi, Vol. 52, Nr. 2.

 • JIND, L. (2001): Do traumatic events influence cognitive schemata? Scandinavian Journal of Psychology, 42, pp. 113-120.

 • JIND, L. (2001): Cognitive factors in adjustment to involuntary abortion, stillbirth or infant death: The effect of locus of control and causal attributions on post-traumatic symptomatology. Behavioural and Cognitive Psychotherapy. Manuscript submitted for publication 

 • JIND, L. (2001): Parent’s adjustment to late abortion, stillbirth or infant death: The role of causal attribution. Scandinavian Journal of Psychology. Manuscript submitted for publication.

 • JIND, L. (2001): Cognitive schemata and processing among parents bereaved by infant death. Journal of Clinical Psychology in Medical Settings, Volume 17, Number 4.

 • JIND, L. (2001): Post-traumatic symptomatology among parents bereaved by infant death: A cross-cultural study. Journal of Traumatic Stress. Manuscript submitted for publication.

 • JIND, L. (2001): Attributions, cognitive processing and schemata among Guatemalan parents bereaved by infant death: A cross-cultural study. Journal of Cross-Cultural Psychology. Manuscript submitted for publication

 • ELKLIT, A., PEDERSEN, S. & JIND, L. (2001): The Crisis Support Scale: Psychometric qualities and further validation. Personality and Individual Differences. 2002:17..

 • ARENDT, M. & JIND,L. (2005): Kognitiv terapi ved posttraumatisk belastningsreaktion. I Mørch. M. & Rosenberg, N. K. (Eds.): Kognitiv terapi. Modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag.

 • JIND, L. & ARENDT, M. (2012): Kognitiv behandling af  posttraumatisk belastningsreaktion. I Arendt, M. & Rosenberg, N. K. (Eds.): Kognitiv terapi. Modeller og metoder. Hans Reitzels Forlag.

 

Undervisningserfaring:

  November, 1996 samt Oktober 1998: Foredrag i krisepsykologi, Psykologisk Institut, Århus Universitet.

  Dec. 1997, Nov. 1998, Okt., 1999, Nov. 2000 og Apr. 2001: Ugekurser i krisepsykologi på daghøjskolen “Psykologia”, Århus.

  September-December, 1999: Afholdelse af seminaret: ”Krisepsykologi med særligt fokus på kognitive teorier i forbindelse med psykologiske traumer”. 11 lektioner i krisepsykologi, Psykologisk Institut, Århus Universitet.

  2007-2009: FO, Gimle Daghøjskole. Undervisning i sorg, krise, angst, depression & stress.

  2007, 2008, 2009: Weekend kursus i Krisehjælp og PTSD behandling, Århus Universitet.

  2009: Undervisning i kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af akut stress forstyrrelse og PTSD. Kognitiv Efteruddannelse, Ålborg.

  2010: Undervisning af praktiserende læger i udredning og behandling af angstlidelser.

  2011: Undervisning i kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af akut stressforstyrrelse og PTSD. Kognitiv Efteruddannelse, Risskov.

  2012: Undervisning i behandling af angstlidelser, Specialistkursus for psykologer, Risskov.

  2012: Undervisning i kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af akut stress forstyrrelse og PTSD. Kognitiv Efteruddannelse, Ålborg.

  2012: Undervisning i akut krisehjælp og behandling af akut stress forstyrrelse,  Arbejdsmedicinsk Klinik, Herning

  2012: Undervisning i behandling af  PTSD. Center for Kompetenceudvikling, Risskov.

  2012: Undervisning i behandling af panikangst og PTSD, Forsvaret.

  2013: Undervisning i kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af akut stressforstyrrelse og PTSD. Kognitiv Efteruddannelse, Risskov.

  2013: Undervisning af fysioterapeuter, Aarhus Universitetshospital, Risskov.

  2014: Undervisning i kognitiv adfærdsterapeutisk behandling af akut stressforstyrrelse og PTSD. Kognitiv Efteruddannelse, Risskov

  2015: Undervisning i  behandling af angstlidelser, Uddannelsesafdelingen, Aarhus Universitetshospital, Risskov

 

Leder-erfaring:

Leder af daghøjskole linjen ”Psykologi”: FO’s Daghøjskole ”Gimle”, august-november 2001.

 

Anden erfaring:

  Har fungeret som censor ved Aarhus og Københavns Universitet i perioden 2002-2013.

  Har i forbindelse med Ph. D. uddannelsen boet i Guatemala i perioderne Maj-September 1999 samt Marts-August 2000.

  Immervadrådgivningen, Aarhus, (1998-1999).